Generalforsamling 2020 - Vestbyens Erindringsværksted

Gå til indhold

Hoved menu:

Generalforsamling 2020

  Vestbyens Erindringsværksted


Generalforsamling, mandag den 7. september Skydebanevej 1.
(43 fremmødte medlemmer inkl. bestyrelsen)


Aage Christensen startede med at byde velkommen i vores nye lokaler, som han betegnede som værende bedre, end dem vi kom fra. Herefter gik han straks til 1. punkt på dagsordenen.

Punkt 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen havde indstillet Jørgen Lassen som dirigent, og han blev også valgt. Dirigenten takkede for valget og bød ligeledes velkommen til de nye lokaler. Han konstaterede, at indkaldelsen var korrekt og rettidig, hvorefter han gik videre til

Punkt 2. Valg af stemmetællere.

Han foreslog Dorte Colding og Harry Pedersen, som blev valgt.

Punkt 3. Bestyrelsens beretning.

Aage fremlagde på bestyrelsens vegne beretningen og startede med at konstatere, at vi jo skulle have haft generalforsamling i marts, men at korona virusset satte en stopper for det. Ved generalforsamlingen i 2019 kunne vi ikke stille med en formand, så der blev i bestyrelsen dannet et "forretningsudvalg" bestående af Hanna, Palle og Aage. Dette udvalg har haft de samme rettigheder, som vedtægterne giver formanden. Denne manøvre var et udtryk for en krise i foreningen, idet man skulle tro, at flere var villige til at påtage sig et bestyrelsesarbejde. Selv om manøvren med et "forretningsudvalg" vel er gået rimeligt, skal det tages alvorligt, at det ikke var muligt at stille med en formand.
2019 var en blanding af arrangementer i Foreningshuset og ud af huset. Vi husker bl.a. besøget hos Beredskabscenteret i Aalborg, kartoffelmelsfabrikken i Langholt og møde hos SIFA. Og ikke mindst mødet i huset med den gamle kommunist Anton Kanstrup. Arrangementer, som de fleste var glade for. Dette koncept har vi så fortsat i 2020, hvor vi lagde stærkt ud med Ernst Trillingsgaard, hvorefter koronaepidemien satte en stopper for de næste arrangementer. Åbent hus har vi prøvet i forsøget på at hverve nye medlemmer, og vi har da også fået nogle stykker men ikke den store succes. Aage stillede spørgsmålet, om vi skal have aftenåbent en gang om måneden?
Som det måske er jer bekendt, har vi i foreningen forskellige udvalg. ARKIBAS, som registrerer billeder fra vores del af byen samt beretninger og livshistorier samt arkivalier fra mennesker, som bor eller boede i Vestbyen. Vi har slægtsforskning hver anden uge. Alt dette har ligget stille i de seneste 6 måneder, men er så småt ved at komme i gang. Vi har en hjemmeside, som Gunnar Jensen er redaktør for, og hvor Troels og Harry vil blive oplært i ajourføringen af samme side. Vi har en facebook side (Vestbyens Erindringsværksted), som Jahn Poulsen og Hanna redigerer. Disse elektroniske tiltag er selvfølgelig for at udbrede kendskabet til vores forening samt for at hverve medlemmer.
Vi har ligeledes et BOGUDVALG. Ved foreningens 10 års dag blev bogen om skoler i Vestbyen udgivet, og i den anledning blev bogudvalget oprettet med selvstændige vedtægter. Vi er nogle, der ikke finder arrangementet med bogudvalget hensigtsmæssig. Bogudvalget skal tage sig af det praktiske i forbindelse med udgivelsen af bøger mm. Vi har ligeledes udgivet bogen om Spritfabrikken. Senere blev det foreslået også at udgive den i en engelsksproget udgave, et tiltag, som bestyrelsen ikke kunne støtte. Bogen er siden blevet udgivet på engelsk, men uden foreningens medvirken.
Nu har vi snart 20 års jubilæum, og i den anledning udgiver vi en ny bog om erhvervslivet i Vestbyen. Veluxfonden vil støtte projektet med 10.000 kr., som ikke dækker udgiften, men stadig giver en pæn dækning. Vores tidligere formand, Knud Johansen, er ankermand. Vi har forsøgt at inddrage medlemmerne med deres erindringer. Bl.a. har der været afholdt et møde med "tobakspigerne", som fortale om C. W. Obels tobaksfabrik. Vi har også haft en samling på et mandagsmøde, bl.a. om Tekstilfabrikken.
Vi har haft et udvalg til at tage sig af nedpakningen, flytningen, og udpakningen fra vores gamle lokaler til vores nye lokaler. Dette udvalg bestod af Harry, Palle og Troels, og de har gjort et kæmpestort arbejde med at få det hele på plads. En stor tak til dem skal lyde fra mig. Når vi overhovedet skulle flytte, skyldes det Kommunens ønske om at spare på huslejen, et ønske, som vel er forståeligt, da de fleste Kommuner gerne vil spare, hvor de kan. Før flytningen kom på tale, var det meningen, at vi skulle dele lokaler med Dansk Folkehjælp og Natteravnene, et arrangement som vi ikke var ubetinget glade for. Nu deler vi lokaler med Gigtforeningen og Aalborg Svømmeklub ligesom "tobakspigerne" er flyttet med. Vestbyens Samråd var ikke interesseret i at flytte med fra Kastetvej.
Vi har i bestyrelsen drøftet, hvorvidt vi skal anskaffe os et endnu større tv, eller vi skal satse på en projektor med lærred. Intet er endnu vedtaget.
Af kommende arrangementer kan nævnes at tidligere sognepræst Willy Mølgaard besøger os den 5. oktober, at Dan Kaasby fra Aalborg Svømmeklub besøger os den 23. november, og at vi også har Peter Wendelboe i kikkerten til et foredrag om tekstilfabrikken. Herefter blev beretningen indstillet til drøftelse. Rigmor Nielsen gjorde opmærksom på, at vi også har indført strikning om torsdagen, og Birthe fulgte op med at gøre opmærksom på de damer, der også i høj grad har hjulpet med ved flytningen. Beretningen blev herefter godkendt.

Punkt 4. Aflæggelse af regnskab.

Hanna fik ordet og gennemgik regnskabet for 2019 punkt for punkt. Hanna gennemgik regnskabet via det opstillede fjernsyn, ligesom der var delt regnskab på papir ud til medlemmerne. Regnskabet viste et underskud på kr. 5.865,27. Herefter blev budgettet for 2020 fremlagt. En betydelig usikkerhed om fremtiden, men både regnskab og budget blev vedtaget. Regnskab og budget er vedlagt.

Punkt 5. Indkomne forslag.

Rudi Schultz havde fremsendt et forslag om nedsættelse af kontingentet med 50 kr. til 150 kr. om året. Rudi fremhævede bl.a., at da vi sidste år forhøjede kontingentet med 50 kr. var begrundelsen, at vi skulle til at betale for rengøring af lokalerne. Nu kan jeg se, at vi iflg. regnskabet kun har betalt 572,50 kr. for rengøring i 2019 altså langt fra de ca. 5.000 kr., som medlemmerne har betalt i kontingentforhøjelse. Hanna gjorde gældende, at rengøringen havde været dyrere, vi var bare 3 foreninger til at dele udgiften. Rudi fremførte, at han kun fokuserede på det, som vi havde betalt. Dirigenten bad Aage, om at redegøre for bestyrelsens holdning til forslaget. Aage sagde, at han bestemt godt kunne følge Rudis argumentation, men at det nok ikke var tiden nu til at sætte kontingentet ned. Vi skal påregne større udgifter i den nærmeste fremtid, bl.a. til et evt. større tv, udgift til You See for vores internetopkobling og mail på ca. 300 kr. om måneden men også set i lyset af vores underskud. Så bestyrelsen kunne ikke acceptere en kontingentnedsættelse. Rudi replicerede, at set i det lys ville han trække forslaget tilbage. Bestyrelsen havde fremsendt ændringsforslag til vedtægterne, og dem ville Kjeld Johansen præsentere. Kjeld oplyste, at de første 4 forslag gik på samme melodi, nemlig en opdatering af teksten. Flere steder hvor der står pr. brev eller skriftligt, skal teksten ændres til elektronisk post eller lignende. Disse 4 forslag blev sendt til afstemning under et og blev vedtaget. Det 5. forslag omhandlede udlodningen af formuen i forbindelse med foreningens eventuelle opløsning, hvor de gamle vedtægter siger, at Aalborg Stadsarkiv og Historisk Museum i Aalborg skal være modtagere. Aage havde ønsket, at foruden de to nævnte foreninger skal der også kunne gå penge til andre almennyttigt tiltag. Dorte Colding spurgte om, hvad et andet almennyttigt tiltag kunne være. Kjeld sagde, at man kunne forestille sig en forening i Vestbyen, som lignede vores og med samme almennyttige profil, og som var i god gænge hvor vores måske var ved at lukke. I den situation ville det måske give mere mening at skænke penge til denne forening frem for til de to andre nævnte eller i kombination med dem. Hanna mente, at forslaget burde omhandle fordelingen mellem de 3 nævnte foreninger, med måske 1/3 til hver, men det mener bestyrelsen ikke. Rudi syntes, at det gav god mening, at en bestyrelse i en situation med opløsning af foreningen havde en fleksibel tekst med frie hænder til at træffe en afgørelse, selvfølgelig i overensstemmelse med vedtægterne. Forslaget gik herefter til afstemning med overvældende flertal for forslaget og 3 stemmer i mod.

Punkt 7. Valg af formand.

Bestyrelsen foreslår Aage Christensen som formand. Aage er villig til at påtage sig hvervet. Valget vil gælde til 2021, da formanden vælges for 2 år i ulige år. Aage blev valgt med akklamation.

Punkt 8. Valg af kasserer.

Hanna har ikke ønsket at stille op til genvalg som kasserer eller til bestyrelsen i det hele taget. Elsebeth Krogshave, som bestyrelsen har foreslået, er villig til valg. Valgperioden er 2 år. Elsebeth blev valgt.

Punkt 9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.

Troels Nielsen er ikke på valg før næste år.
Tre medlemmer er villige til genvalg, nemlig Anni Pedersen, Palle Nielsen og Kjeld Johansen. Alle tre blev genvalgt. Jytte Bossen har ønsket at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, og i hendes sted har bestyrelsen foreslået Harry Pedersen. Harry blev godkendt af forsamlingen.

Punkt 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Jørgen Lassen, som var eneste valgte suppleant, har ligeledes ønsket at trække sig, og bestyrelsen havde indstillet Anne-Marie Bundgaard og Hans Holm til hvervet. Begge blev valgt.
Bestyrelsen ser herefter ud som følger:

Aage Christensen, formand
Elsebeth Krogshave, kasserer
Troels Nielsen, menigt medlem
Anni Pedersen, menigt medlem
Palle Nielsen, menigt medlem
Kjeld Johansen, menigt medlem
Harry Pedersen, menigt medlem
-
Anne-Marie Bundgaard suppleant
Hans Holm, suppleant

Punkt 11. Valg af 2 revisorer.

Bestyrelsen indstiller Poul Jørn Christensen og Poul Erik Larsen. Begge blev valgt.

Punkt 12. Valg af 2 revisorsuppleanter.

Vores tidligere formand, Knud Johansen, havde indvilget i at stille op, og er bestyrelsens indstilling. Efter lidt snak om det var muligt kun at have en revisorsuppleant, foreslog en i forsamlingen, at dirigenten, Jørgen Lassen, kunne være den anden. Det indvilgede Jørgen i, og begge blev valgt.

Punkt 13. Eventuelt.

Så var ordet frit. Vores nyvalgte formand havde lagt op til muligheden for at drøfte foreningens fremtid, således at vore aktiviteter virkelig er udtryk for medlemmernes ønsker. Derfor denne opfordring til at komme med ideer og ønsker til indholdet på medlemsmøderne. Jahn Poulsen gjorde opmærksom på at facebook er et stærkt medie til kommunikation, og opfordrede medlemmerne til at tage billeder af Vestbyen og lægge billederne ind på Facebook. Det gælder i sagens natur også gamle billeder. Da medlemstallet måske er faldende, vil en øget interesse for vores Facebook side måske resultere i flere medlemmer. Det er ikke svært at komme på Facebook og lægge billeder ind. Poul Erik Kjeldgaard henvendte sig direkte til Jahn med en erindring om at Jahn engang havde undervist i edb og med en opfordring til denne om at genoptage denne undervisning for medlemmerne. Hanna Mortensen fulgte op med oplysningen om, at vi nok skal få nogen lært op i brugen.
Helle Mejlhede Hansen spurgte, om foreningen havde en modtagelsespolitik for nye medlemmer. Hvis det ikke var for Hanna, da hun kom første gang, var hun løbet skrigende bort. Aage oplyste, at vi har en tendens til at samle os i de samme grupper med de samme mennesker, hvilket gør det svært for nye at få fodfæste. Aage mente, at bl.a. flytningen og mindre grupper ved hvert bord vil være med til at bryde nogle kæder. Vi skal ikke være en kaffeklub. Jørgen Lassen reagerede på Jahns opfordring til at komme på Facebook med en bekræftelse af, at det ikke var svært. Han syntes at det havde været let, og som han sagde, så giver det mulighed for at snage på mange hjemmesider. Vibeke Christiansen var heller ikke imponeret over velkomsten i foreningen. Birthe Riis mente, at vi kunne indføre en præsentation af nye medlemmer. Rigmor Nielsen og Kjeld Nielsen havde begge et indspark i diskussionen. Kjeld Nielsen følte ligefrem, at havde det ikke været for naboskabet med "Kystens Perle", ja så havde han sikkert ikke været medlem. Hans Holm fremførte, at han ikke ville spørge bestyrelsen om, hvad I kan gøre, men i stedet vende det til, hvad vi kan gøre, for at nye medlemmer føler sig godt taget imod.
Palle Nielsen omtalte et møde i Skipperens Erindringsværksted, hvor man lavede mindre grupper og diskuterede et emne imellem sig. Ligeledes mente han, at vi kunne fremstille en lille folder til nye medlemmer, hvori adressen på vores hjemmeside og navnet på vores Facebook side fremgik.
Aage mente, at vi kunne have mindre temamøder i vores almindelige mødetid, hvor vi kunne optage samtalen til eftertiden. Dorte Colding mente, at det ville være at spilde sin tid, hvis et foredrag eller et temamøde ikke havde den store interesse. Det er trods alt kun 2 timer vi mødes hver uge. Aage mente, at det var for pessimistisk, han huskede tydeligt Dortes eget indlæg på et medlemsmøde om sin læretid og havde syntes godt om det. Hverdagserindringer, det er det jeg er ude efter. Elsebeth Krogshave fulgte også op på Jahns opfordring om billeder, og havde også scannet en del billeder, men måtte indrømme, at hun ikke var kommet videre. Hun opfordrede trods det medlemmerne til at se efter i skuffer og skabe, om ikke der gemte sig en historie eller et billede fra gamle dage, som vi i foreningen kunne få eller kopiere. Til slut overrakte dirigenten en gavekurv til Hanna Mortensen med tak for det store arbejde, som hun i tiden løb har udført for foreningen. Således gik diskussionen. Mange indlæg er sikkert blevet glemt, men så er der mulighed for at fremføre dem på hvert eneste medlemsmøde herefter.
Aage takkede dirigenten og forsamlingen for et godt møde og sluttede mødet med et ønske om at komme godt hjem.

Bilag: Regnskab 2019 og budget 2020
Referent: Kjeld Johansen

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu