Referater Generalforsamling - Vestbyens Erindringsværksted

Gå til indhold

Hoved menu:

Referater Generalforsamling

REFERAT AF GENERALFORSAMLING
FOR
VESTBYENS ERINDRINGSVÆRKSTEDDen 11. marts 2019 mødtes 39 medlemmer inklusive bestyrelsen af Vestbyens Erindringsværksted i Fælleshuset, Himmerlands afdeling 3, på hjørnet af Annebergvej og Henning Smiths Vej til generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning ved formanden
4. Kassereren aflægger regnskab
5. Godkendelse af budget for det kommende år
6. Ændring af vedtægter
7. Indkomne forslag
8. Valg af formand. Afgående Knud Johansen ønsker ikke genvalg
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Afgående Gunnar Jensen ønsker ikke genvalg. Troels Nielsen
er villig til genvalg
10. Valg af bestyrelsessuppleanter. Afgående Aage Christensen er villig til genvalg
11. Valg af revisor. Poul Erik Larsen er villig til genvalg
12. Valg af revisorsuppleant. Afgående Vagn Ove Brøndum ikke villig til genvalg
13. Eventuelt

Formanden bød velkommen til de fremmødte og gik straks over til første punkt

Pkt. 1: Formanden forslog Aage Christensen, som blev valgt. Aage spurgte de fremmødte, om der var nogen indvendinger mod mødeindkaldelsen. Da dette ikke var tilfældet, konstaterede Aage, at indkaldelsen var varslet rettidig og at generalforsamlingen kunne træffe gyldige beslutninger. Dirigenten gik herefter straks til

Pkt. 2: Thomas og Dorte blev foreslået og valgt.

Pkt. 3: Se vedhæftede bilag med formandens beretning.

Pkt. 4: Kassereren Hanna Mortensen fik ordet og gennemgik det omdelte regnskab punkt for punkt.
Dorte spurgte, hvor udgifterne til klubbladets fremstilling var i regnskabet, og dette svarede
Gunnar Jensen på. Hidtil har vi fået trykt bladet gratis pga. velvilje på Nordjyske Banks
trykkeri, men efter bankens sammenslutning med Ringkøbing Bank kan vi ikke længere
regne med denne mulighed. Vi har dog mulighed for fremover at søge tilskud. I den
forbindelse opfordrede Hanna deltagerne til at deltage i fremstillingen af bladet, som jo i
fremtiden vil få et andet udseende. Dirigenten spurgte forsamlingen, om de kunne godkende
regnskabet, og dette blev godkendt.

Pkt. 5: Budgettet for det kommende år blev ligeledes gennemgået af Hanna, og Hanna spurgte
forsamlingen om der var nogle spørgsmål i den forbindelse. Dette var ikke tilfældet og
budgettet blev vedtaget.

Pkt. 6: I lyset af, at vi måske ikke får valgt en formand, har bestyrelsen udarbejdet et forslag gående
på, at bestyrelsen internt vælger et forretningsudvalg på 3 medlemmer, som har de samme
beføjelser, som formanden hidtil har haft. Vedtægtsændringen lyder: "I tilfælde af at der
ikke kan vælges en formand, vælger bestyrelsen af dens midte 3 personer til et forretnings-
udvalg. Forretningsudvalget tildeles de samme beføjelser som en formand." Gunnar Qvist
mente, at forretningsudvalgets eneste opgave var et at finde en formand. At det er uheldigt,
at vi ikke kan finde en formand, var dirigenten enig i, men denne ændring kommer jo først i
i spil, hvis vi ikke får valgt en formand. Vedtægtsændringen gik herefter til afstemning, og
kun Gunnar Qvist stemte imod.

Pkt. 7: Der var ikke modtaget nogen indkomne forslag.

Pkt. 8: Der blev ikke valgt en formand. Ingen var villig til at påtage sig opgaven. Lena Hatt mente
at bestyrelsen skulle tage den med ro i den kommende tid i forsøget på at finde en formand.
At dirigenten og hele bestyrelsen finder det uheldigt, at vi ikke kan finde en formand,
skal der ikke herske tvivl om, men netop derfor er vedtægtsændringen nødvendig.

Pkt. 9: Formanden foreslog, at Aage Christensen blev valgt ind i bestyrelsen. Aage er villig til igen
at træde ind i bestyrelsen. Formanden spurgte forsamlingen, om der var andre kandidater
til bestyrelsen. Dette var ikke tilfældet, og Aage blev valgt. Troels Nielsen, som var villig
til genvalg, blev ligeledes valgt.

Pkt 10: Som bestyrelsessuppleant blev Jørgen Lassen foreslået og valgt.

Pkt 11: Genvalg til Poul Erik Larsen som revisor.

Pkt 12: Revisorsuppleant Vagn Ove Brøndum var ikke villig til genvalg og flere blev foreslået
bl.a. Gunnar Qvist, Dorte Colding og Birthe Riis, men uden held. Til slut meldte Knud
Johansen sig og blev valgt.

Pkt 13: Hanna overrakte under stort bifald gavekurve til den afgående formand Knud Johansen og
næstformand Gunnar Jensen, med tak for det store arbejde, de har udført i alle de år i besty-
relsen. Birthe Riis rettede ligeledes en tak til især Rigmor for altid at stille op, når noget
skulle gøres. Gunnar takkede for de mange år med bestyrelsesarbejde, men forsætter jo
som menigt medlem af foreningen. Gunnar Jensen bad om at få lov til at fortælle lidt om
Bogudvalgets historie og store økonomiske betydning for den øvrige forening. Se Gunnars
orientering, som er vedlagt dette referat. Gunnar Qvist spurgte til rygter om andre og flere
brugere af vores lokaler. Knud oplyste, at kommunen var i gang med at flytte foreninger i
ledige kommunale lokaler, så for at skærme os selv havde vi hilst velkommen, at fore-
ningen Natteravnene kunne flytte ind i vores lejemål ligesom foreningen Dansk Folke-
hjælp. Intet var besluttet endnu, men det er sværere for kommunen at flytte 5 foreninger
i stedet for 3. Birthe havde en bemærkning om Brugerrådet i relation til forretningsud-
valget men blev forsikret om, at det ingen betydning havde.

Efter at have konstateret, at ikke flere havde noget på hjerte, sluttede dirigenten af med
en tak til Knud og Gunnar og tak til de fremmødte for god ro og orden.

SLUT

Bilag vedlagt: Bestyrelsens beretning, Regnskab og budget og Gunnar Jensens orientering om
Bogudvalget

En lille solstrålehistorie
Historien om Bogudvalget

I 1906 fik VE. Et tilbud fra Arne Lybech og Lundtofte forlaget om at skrive en bog , Vestby Krøniken, man skulle så søge nogle sponsorer, og det blev lokale banker og forretninger, man skulle også samle nogle erindringer og andre ting om vestbyen.
Det kom der en udmærket bog ud af, og der blev et tilskud til VE på ca. 6.500 kr.
Forlaget fik lyst til at lave en bog mere Vestby Krøniken 2 også en udmærket bog men uden noget tilskud til VE. Det var forlagets udgivelse.
I 2010 kommer Hanna og Knud med et forslag om at de godt vil til at skrive en bog om Vestbyens Skoler, den kunne bruges til at markere VEs 10 års jubilæum med, men den daværende bestyrelse, kunne slet ikke gå ind for dette men forslog at vi skulle få Lindtofte forlaget til at fremstille den.
Enden på det blev at Hanne og Knud godt måtte gå i gang med bogen bare den ikke kostede VE en krone, de talte med et trykkeri om budgettet det lød på ca. 40.000 kr. for 1000 bøger. Det skal man helst op på for at det kan blive en rimelig pris pr. bog, samtidig ville de godt sætte bogen op det ville koste 10.000kr. Vi havde en snak om dette og jeg tilbød at hjælpe til med at sætte bogen op, jeg havde hjulpet en ven med en bog tidligere, jeg blev så tilbudt en plads i det selvbestaltede bogudvalg, Hanne kendte Roland Jensen der er professionel i den slags ting og spurgte ham om ikke han kunne tænke sig at hjælpe med opsætningen og det ville han godt, så han blev også tilbudt en plads i bogudvalget.
Hanna og Knud gik i gang med at tale med lærere og elever fra Rysgade Skole for erindringer, jeg gik i gang med bogen og Roland kontrollerede den og kom med gode råd, Roland tog også en del fotos, og lavede omslaget, Hanna og Knud gik også i gang med at søge sponsorer, og det gik rigtig godt, de fik faktisk så mange penge bevilget at der var mere end det budgetterede beløb, bogen blev færdig og den gik i trykken.
Vi begyndte så at planlægge hvordan det selvbestaltede bogudvalg skulle integreres i VE. Hanna og Knud kontaktede skat for at få det hele lavet lovlig sådan at vi selv kunne stå for salg og distribution, skat foreslog at vi oprettede bogudvalget som en forening under VE bogudvalget kunne så være bestyrelsen og VE bestyrelse kunne så være medlemmerne, vi blev momsregistreret og fik eget SE nr. og man var samtidig ikke skattepligtig, så længe at overskuddet udelukkende blev brugt til at fremme vestbyens historie, vi fik lavet forslag om vedtægter, og de blev enstemmigt vedtaget af VE bestyrelse.
Vi fik et tilbud om 250 st. bøger mere til billige penge og det tog vi imod, det vil sige at vi fik 1250 stk. bøger, Hanne gik i gang med at kontakte Aalborgs boghandlere og leverede bøger til dem, vi blev også enige om sammen med Vestbyens Samråd at markere Ryesgades Skoles 100 års jubilæum og der tage bøger med ned, resultatet i dag er så at vi har solgt godt 1000 stk. bøger så der er da en hel del tilbage, men da de er betalt sker der jo ikke så meget ved det. Alt hvad vi får ind ved salget er jo overskud.

Knud får så lyst til i 2012 at lave en CD om Vestbyen VEs bestyrelse godtager dette, og han kontakter en fotograf og de laver så Strejftog gennem Aalborgs Vestbys historie og den er næsten udsolgt i dag.
I 2013 får Hanne og Knud lyst til at udgive medlemmernes erindringer i en bog, Husker du så gemmer vi, Roland står for redigeringen af den, bogen skal ikke til salg i boghandelen, men foræres til medlemmerne i VE og resterende sælges igennem VE.
I 2015 får Hanna og Lis Sennenvald lyst til at skrive en bog om den lukkede Spritfabrik de har begge to arbejdet der. De går i gang med at udspørge tidligere personale om deres erindringer, Roland laver Layoutet, og det år jomfruen med følge forlod byen… går i trykken, der er i dag solgt godt 1000 stk.
I 2017 får samme personer lyst til at udgive flere erindringer og det bliver til bogen Sammen bære vi historien videre, der er kun få tilbage.
Disse bøger er ikke trykt som bogtryk, men trykt som digital tryk, derved kan vi selv bestemme hvor mange vi vil have fremstillet på tiden og det giver jo den fordel at vi aldrig kommer til at ligge med et stort lager, der ikke bliver solgt.
Det var udgivelserne for de sidste 7 år og det har selvfølgeligt indbragt en del penge, her en oversigt over hvad der er overført til EV
Fladskærm og rullestativ 8.500
Trådløst netværk til vores pc’er 2.000
Ny laserprinter og ekstra hold patroner 4.500
Stålskabe til Billedarkiv 10.000
Ny Scanner 2.000
Tilbage til fast forbindelse i stedet for trådløst forbindelse plus konsulentbistand 5.500
En blandet post på sangbøger. Kuglepenne. Kalendere. Plus toner til printer. 6.000
Nye borde 10.000
En server til Bach up 3.000
Og bogen Husker du så gemmer vi, som medlemmerne fik udleveret, som
kostede 9.000
I alt 60.500 kr. derudover har vi på bogudvalgets konto et indestående på 76.000 kr.
Det er det 2 medlemmers ide har betydet for VE og det kører bare derud af. Så jeg kan ikke se at det kan gøres meget bedre.
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu