Referater Generalforsamling - Vestbyens Erindringsværksted

Gå til indhold

Hoved menu:

Referater Generalforsamling


REFERAT AF GENERALFORSAMLING
FOR
VESTBYENS ERINDRINGSVÆRKSTED

Den 12. marts 2018 mødtes 37 medlemmer inklusive bestyrelsen af Vestbyens Erindringsværksted til generalforsamling i Fælleshuset, Himmerlands afdeling 3, på hjørnet af Annebergvej og Henning Smiths Vej.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Kassereren aflægger regnskab
5. Godkendelse af budget for det kommende år
6. Indkomne forslag
7. Valg af kasserer. Afgående Hanna Mortensen villig til genvalg
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Aage Christensen ønsker ikke genvalg. Anni Pedersen og
Palle Nielsen er villige til genvalg.
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
10. Valg af revisor. Poul Jørn Christensen er villig til genvalg.
11. Valg af revisorsuppleant. Dorthe Colding er villig til genvalg
12. Eventuelt

Ad pkt. 1: Jahn Poulsen blev valgt til dirigent. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og rettidigt indkaldt.


Ad pkt. 2: Til stemmetællere valgtes Kirsten Hansen og Elsebeth Krogshave.

Ad pkt. 3: Allerførst bad formanden, Knud Johansen, de forsamlede om at rejse sig og holde et
minuts stilhed for Freddy Kirstein Jensen og Hanna Lassen, som begge var afgået ved
døden i 2017.
Herefter berettede formanden om de store eller mindre aktiviteter, der havde fundet sted
i årets løb. Om ARKIBAS-udvalget, som indtil nu har arkiveret op mod
1200 billeder elektronisk med tekst, årstal og sted. Om BOGUDVALGETS store arbejde
med indsamling af informationer og udgivelse af bøger, bl.a. vores seneste bog fra
2017, "Sammen bærer vi historien videre". I den anledning takkede formanden de forskellige medlemmer af diverse udvalg for deres store arbejde samt andre medlemmer, som ligeledes gjorde et flot stykke arbejde. Formanden nævnte tillige vores afdeling af slægtsforskning, som alle medlemmer er velkommen til at deltage i. Se i øvrigt formandens hele beretning andetsteds på vores hjemmeside. Formanden oplyste desuden, at dette var hans sidste år om formand. Formandens beretning blev vedtagetaf forsamlingen.

Hele formandens beretning følger til sidst.

Ad pkt. 4: Kasserer Hanna Mortensen gennemgik regnskabet for året 2017 og måtte konstatere et underskud på kr. 1128,59. Vi har i regnskabsårets løb modtaget et tilskud fra Bog-
udvalget på kr. 10.000 til indkøb af nye borde i opholdslokale og kr. 6.000 i tilskud fra Brugerrådet. Ligeledes har vi sidste år modtaget kr. 10.000 i tilskud fra Arkivudvalget. Denne sidste oplysning affødte et spørgsmål fra Elsebeth Krogshave, om vi fremover ligeledes ville modtage et tilsvarende tilskud. Gunnar Jensen kunne oplyse, at vi i år ville modtage kr. 8.000, og at vi fremover måtte forvente lavere tilskud, da flere foreninger også gerne ville have del i midlerne. Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad pkt. 5: Kassereren gennemgik herefter budgettet for 2018. Hanna påpegede, at der var flere usikkerheder, bl. a. antallet af betalende medlemmer. Pt. er vi 102 medlemmer. . Budgettet blev godkendt.

Ad. pkt. 6: Af indkomne forslag var der to fra Harry Pedersen. Bestyrelsen havde ikke været samlet til drøftelse af de to forslag, så Harry fremlagde dem selv for forsamlingen. Det første gik på, at vi skulle gøre mere rent i foreningslokalerne evt. ved hjælp af frivillige medemmer. Harry stilede sig selv til rådighed og opfordrede andre til at gøre det samme. Der var ikke umiddelbart tilslutning til dette. Jette Ubbesen kommenterede, at hun hellere imødeså en kontingentforøgelse for at købe sig til rengøring. Flere nikkede til dette, og en efterfølgende afstemning om en kontingentforhøjelse på 50 kr. fandt genklang i forsamlingen. En håndsoprækning viste 26 medlemmer for. Forslaget var herefter vedtaget, så kontingentet for 2019 er kr. 200. Hanna Mortensen frygtede, at dette ville betyde, at flere ægtepar ville melde sig ud. Hvor meget rengøring kontingentforhøjelsen så indebærer, er ikke afklaret. Da det andet forslag gik på en generel kontingentforhøjelse i øvrigt, og der ikke rigtig var tilslutning til yderligere forhøjelser, faldt forslaget bort. Et forslag fra Hanna Mortensen om en ny bog med arbejdstitlen: "Vestbyens gader, deres historie og deres butikker i tid tilbage og frem i tiden", blev tøvende modtaget. Hanna konkluderede, at vi kunne drøfte det på de ugentlige møder, og at vi ikke behøvede at tage stilling nu.

Ad pkt. 7: Kasserer Hanna Mortensen blev genvalgt.

Ad pkt. 8: Anni Pedersen og Palle Nielsen blev genvalgt. Kjeld Johansen blev ligeledes valgt.

Ad pkt. 9: Aage Christensen og Jytte Bossen blev valgt.

Bestyrelsen består herefter af:

Knud Johansen, formand
Gunnar Jensen, næstformand
Hanna Mortensen, kasserer
Troels Nielsen
Anni Pedersen
Palle Nielsen
Kjeld Johansen
Aage Christensen, suppleant
Jytte Bossen, suppleant

Ad pkt.10: Revisor Poul Jørn Christensen blev genvalgt.

Revisorerne er herefter:
Poul Erik Larsen
Poul Jørn Christensen

Ad pkt.11: Revisorsuppleant Dorthe Colding blev genvalgt.

Revisorsuppleanterne er herefter:

Vagn Ove Brøndum
Dorthe Colding

Ad pkt.12 Hanna Mortensen nævnte på Bogudvalgets vegne de bøger, som er udgivet siden starten i 2011. Senest har vi fået kr. 3000 kr. fra kommunen i tilskud til den seneste bog. Gunnar Jensen, som redigerer vort foreningsblad, kunne oplyse, at Nordjyske Bank er begyndt at trykke vort blad, og at vi sparer kr. 4.000 om året. Dette udløste klapsalver fra forsamlingen. Gunnar Qvist Hansen spurgte til Bogudvalget, om det var sådan et hemmeligt udvalg. Vi hører ofte om det, men vi ved ikke ret meget om det. På opfordring oplystes medlemmerne af Bogudvalget bestyrelse: Hanna Mortensen, Gunnar Jensen, Palle Nielsen og Roland Jensen er suppleant. Indtil i år var Troels Nielsen med. Når der ikke er generalforsamling for foreningens menige medlemmer, er det fordi, Bogudvalgets bestyrelsesmedlemmer kun kan vælges blandt hovedbestyrelsens medlemmer. Bogudvalget har ligeledes sine egne selvstændige vedtægter. Poul Erik Kjeldgaard oplyste, at årsagen er, at man i sin tid blev opmærksom på, at vi ville blive momspligtige, hvis vi arbejdede videre, som vi gjorde dengang. Derfor disse tiltag. Gunnar Qvist Hansen havde ligeledes opserveret, at vi havde en facebook-profil, men hvem lagde ting og billeder ind? Hanna Mortensen indrømmede, at det gjorde hun, men at hun i øvrigt ikke havde meget forstand på de dele og gerne ville opfordre til, at andre deltog. Gunnar Qvist Hansen indvilgede i at deltage. Sluttelig orienterede Elsebeth Krogshave om arbejdet i ARKIBAS. Hun opfordrede medlemmerne til at være omhyggelige med at lægge udtaget materiale ind de samme steder, som det var udtaget fra og gerne komme med nye billeder. Tillige opfordrede hun til at komme frem med oplysninger om billeder, som manglede oplysninger. Til dette sidste kom der et forslag om at lægge billeder på facebook med opfordring til eventuelle facebookvenner om at komme med oplysninger. Der var herefter ikke flere bemærkninger eller kommentarer.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. Generalforsamlingen var slut. Formanden takkede til sidst dirigenten for hans indsats og forsamlingen for fremmødet.Formandens beretning for bestyrelsens arbejde
Årsberetning 2017/18

Traditionen med at vi afholder et minuts stilhed for vore afdøde medlemmer, fik mig til at tænke på fænomenet tid.
Tid er et underligt begreb. På den ene side kan tid måles meget nøjagtigt. På den anden side kan tiden føles kort eller lang. Jo ældre jeg bliver, jo kortere føler jeg tiden er. Mange har det sikkert på samme måde. Den gamle skuespiller Poul Reumert overværede en samtale mellem to skuespillere. Den ene beklagede sig over, at man nu igen kunne skimte julen på afstand. Reumert blandede sig i samtalen og sagde: Unge mand, i min alder er det juleaften hver 14. dag.
Jeg synes også, at det kun er 14 dage siden, jeg sidst stod her for at fremlægge min formandsberetning, men kalenderen siger, at der er gået et år, 12 måneder. 12 måneder er mange dage, så tid har der været, og hvad har vi så brugt den til?
Årets aktiviteter
Bestyrelsen havde fået den gode ide, at vi ville besøge de store byer i Aalborg kommune, nemlig Nørresundby, Hals og Nibe. Hals måtte vi opgive. Vi kunne ikke finde en guide, som vi havde råd til at betale. Vores første besøg foregik en kold og blæsende 24. april i Nørresundby, hvor Ketty Johanson gav os en spændende rundvisning i Nørresundby, en by hun ved alt om. Selv om det som sagt var en frygtelig dag vejrmæssigt, var der alligevel mødt 15 medlemmer. Hvilket var flot.
I maj besøgte vi Aalborg teater. Vi kunne konstatere, at teateret er meget nedslidt, og at de ansatte må arbejde under trange kår. Hvem ved, måske får vi om føje år et nyt teater her i Vestbyen.
I juni havde vi to arrangementer. Hans Lodbjerg holdt et ikke planlagt foredrag om sin tid ved Bechs Salatfabrik og om sit arbejde på Søskendehjemmet på Annebergvej. Desuden besøgte vi også Nibe, hvor Willy Kjær humoristisk og vidende fortalte os om Nibes fortid. En meget interessant tur, hvor vi desværre kun var 16 deltagere. Vejret var godt, så nogle af os gik på cafe bagefter. En dejlig tur var det. Grunden til, at der ikke kom så mange til dette arrangement, kan være, at man ikke kunne finde en kørelejlighed til Nibe. Men hertil vil jeg sige, at står man i den situation ikke at kunne finde kørelejlighed til et af vore udenbys arrangementer, så kontakt endelig bestyrelsen. Så skal vi nok finde løsning på det.
Efter sommerferien besøgte vi Fjordbyen den 21. august. 2 lokale beboere viste os rundt, og vi fik en god indsigt i, hvordan de bor.
I september havde vi besøg af Ole Stavad, som holdt et selvironisk, humoristisk og interessant foredrag om sine mange oplevelser.
I oktober måned aflagde vi besøg i Sct. Mariæ kirke. Kun få af os havde besøgt den tidligere, selvom den har ligget her i Vestbyen i mere end hundrede år. Desværre gik mange glip af præstens i øvrigt spændende foredrag på grund af dårlige lydforhold. Akustikken var simpelthen ikke i orden.
I samme måned afholdte vi også Åbent hus. Der kom omkring 30 personer, og vi fik en god snak og også et par nye medlemmer. Desværre lykkedes det os ikke at få noget foromtale i avisen. Et sådant skræp ville sandsynligvis have skabt større opmærksomhed om vores arrangement.
I november havde vi atter besøg af en politiker, nemlig Anton Kanstrup, som meget åbenhjertigt fortalte om sit livs op- og nedture.
Endelig afholdte vi vores traditionsrige julefrokost den 4. december med deltagelse af næsten halvdelen af vore medlemmer, hvilket må siges at være utroligt flot. Den lille flok arrangører af festen har meldt ud, at de ikke kan blive ved med at påtage sig dette arbejde, som er temmelig anstrengende, og vi bliver jo alle ældre, så vi må nok se i øjnene, at vi fremover må holde vores julefrokoster ude i byen.
I dette kalenderår fik vi besøg af to Blokhus-beboere. Først af Inge Skjoldager Henriksen, som indlevende fortalte om at være barn af en kommunist, som blev taget under krigen af politiet og sendt til koncentrationslejr i Tyskland. En rørende historie, som blev fint suppleret af vores medlem Lissy Wendelboe.
Senest havde vi besøg af Erling Post Madsen, bedre kendt som postbageren. Erling fortalte meget underholdende om sit arbejdsliv. Vi fik alle et stærkt indtryk af et flittigt og kreativt menneske. Meget inspirerende.
Og så til vores udvalg.
Arkibas-udvalget omfatter nogle flittige medlemmer under ledelse af Elsebeth Krogshave, som mødes med jævne mellemrum for at lægge vores arkivalier ind på Arkiv.dk. På nuværende tidspunkt har de allerede lagt mere end 1130 billeder ind. Et flot og prisværdigt arbejde.
Bogudvalget består også af flittige medlemmer, der atter i år har udgivet en flot bog med erindringer af dels vore egne medlemmer og dels af andre udenforstående mennesker. Det er erindringer, der hovedsageligt er indsamlet hos beboere på bydelens plejehjem. I forbindelse med udgivelsen deltog vi på den årlige bogmesse i december arrangeret af Stadsarkivet. Vi havde en lille stand, hvor vi viste alle vore udgivelser, med Hanna Mortensen som stadeholder. Ingen kom forbi hende, uden at de måtte tage stilling til, om de nu også kunne leve uden at have læst vore bøger. Det var der da heldigvis en del, der ikke kunne.
Endelig har vi vores lille hold af slægtsforskere, som mødes hver anden mandag under vejledning af Hans Luther fra Vejgaard lokalhistoriske forening.
Vi er også medlem af sammenslutningen af lokalarkiver i Aalborg Kommune under Aalborg Stadsarkiv. Der afholdes ca. 2 møder om året, hvor der behandles forskellige temaer af fælles interesse. Dette medlemskab er vigtigt, fordi vi herved hører om de seneste ændringer, der vedtages på foreningsområdet, desuden kan vi lade os inspirere af, hvad andre foreninger arbejder med, og sidst men ikke mindst får vi et økonomisk tilskud hvert år.
Vi har fået en ny kontaktperson hos Kommunen. Hun hedder Lisbeth Stockholm, og hun har besøgt os 2 gange, ligesom jeg har talt med hende telefonisk et par gange. Hun virker meget venlig og imødekommende, så jeg tror og håber, at vi nok skal få et godt samarbejde med hende.
Fremtiden
Årsberetninger er pr. natur bagud skuende; men bakspejlet skulle nødigt blive større end frontruden, så derfor også lige et par overvejelser om tiden, der kommer:
Vi har allerede annonceret en række spændende arrangementer i dette forår, og som noget nyt er vi gået i samarbejde med andre af byens lokalhistoriske foreninger – nemlig Skipperens og Østbyens Erindringsværksteder samt Vejgaard lokalhistoriske forening, om at lave et fælles fremstød i form af et Åbent Hus-arrangement for alle foreningerne. Dette arrangement vil finde sted den 21. april og vil blive holdt i Vejgaards store og fine lokaler, og jeg vil bede jer om at bakke op om dette arrangement. Vi håber, at et sådant fælles tiltag vil gøre det muligt at få en god omtale i avisen og dermed øge interessen for medlemskab. Det er tanken, at vi også på andre områder vil arbejde sammen med de omtalte foreninger. Vi kunne måske derved få råd til at engagere lidt dyrere foredragsholdere.
Endelig vil jeg allerede nu annoncere, jeg træder ud af bestyrelsen ved næste generalforsamling. Jeg har været medlem af bestyrelsen i en hel del år og også formand i nogle år, så nu synes jeg, at tiden er ved at være inde til, at der kommer nye kræfter til med nye og spændende idéer. Grunden til jeg melder ud allerede nu er, at så er der tid til at finde en afløser.
Jeg vil endnu en gang appellerer til jer om at tilbyde jeres arbejdskraft i foreningen. Vi kan bruge alle former for kompetencer, og I behøver ikke at binde jer fast til et bestemt antal timer. I skal blot henvende jer til bestyrelsen og oplyse om hvad I kan bidrage med. Det er utrolig vigtigt, at mange bidrager til fællesskabet, så foreningen kan udvikle sig og vokse.
Til sidst vil jeg gerne rette en tak til bestyrelsen for et ualmindeligt godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år, og jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde i det kommende år. Jeg vil også gerne rette en tak til alle de andre der bar. Uden jeres hjælp har vi ikke kunnet lave alle førnævnte ting.
Med disse ord ønsker jeg os alle en god generalforsamling.

 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu